Hegeraat

Privacy policy

Privacy- en cookiebeleid van Hegeraat Leidekkersbedrijf B.V.

Van Hegeraat Leidekkersbedrijf B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiebeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Bij gebruik van onze producten en diensten is het noodzakelijk dat wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u aan ons verstrekt als reactie op vacatures of bij het invullen van een contactformulier. Deze gegevens gebruiken wij ten behoeve van onze dienstverlening aan u of omdat deze gegevens noodzakelijk zijn op basis van toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast informeren wij u over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Verwerking door Hegeraat Leidekkersbedrijf B.V.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Hegeraat Leidekkersbedrijf B.V. (hierna: “Hegeraat Leidekkersbedrijf”)

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee je te identificeren bent. Te denken valt aan je naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. In hoofdlijnen zijn er twee manieren waarop wij (persoons)gegevens kunnen verzamelen:
Invullen contactformulier: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, woon- of contactadres, e-mailadres, telefoonnummer en uw interesse;

Het verstrekken van uw gegevens via e-mail (b.v. via info@hegeraat.nl): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt en noodzakelijk zijn voor de behandeling van de aanvraag;
Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw emailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw NAW-gegevens.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
ter beoordeling van ontvangen informatie ten behoeve van vacatures en sollicitaties;
om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens worden verzameld voor het voldoend aan wet- en regelgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met een derden partij. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.
Hegeraat Leidekkersbedrijf distantieert zich van het versturen van ongevraagde commerciële emailberichten (‘spam’). Gegevens wordt niet gedeeld met partijen die gegevens gebruiken voor deze commerciële doeleinden.

Statistieken / GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze datalocaties, een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, hoelang deze gegevens worden bewaard, wie er toegang hebben tot deze gegevens en of wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@hegeraat.nl

Wijzigen van het Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@hegeraat.nl Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram